Your Employees are Your Capital

Your guests are undoubtedly the most important for your business and your source of income - but on the side of the expenses is made up almost exclusively by payroll costs in this business. To optimize this area literally pays off.

План за заетост на стаите

Планът за заетост може да бъде свободно редактиран и съдържа броя на заети и освобождаващи се стаи всеки ден. Това ви помага да менажирате по-лесно почистването на стаите и да предвидите необходимия персонал за обслужване на гостите.

Планиране на персонала

In the duty roster the number of arrivals, number of rooms to be cleaned (normal cleaning and cleaning after check-out) are shown. By using this information you can plan optimally how much personnel you need on a given day for housekeeping and in the reception.

Планиране на почистване и ремонти

Планът за почистване е автоматично конфигуриран за всички необходими задачи по почистване на стаите. Обикновено мениджърът трябва само да назначи конкретен изпълнител, което става за секунди. Почистващият персонал получава само назначените към него задачи.

Dedicated User Interface for Housekeeping

The cleaning staff is working with a dedicated user interface and receives only the assigned tasks. The user interface is simplified, for a normal cleaning operation, a press on the button "begin" and then "done" is all that is needed to clean a room.

Часовник за отчитане на работното време

Cloud-Rooms offers you a time-clock, which registers start of work and end of work for employees and also comes with all related statistics and overview features. On top of that, currently present employees are shown on the dashboard and today's duty roster - so you can see how is here and who should be.

Repair management

Почистващият персонал може да добави и сигнализира за проблем или нужда от ремонт/подмяна на оборудване или вещ в дадена стая. Допълнително всеки служител може да добави вещ, нуждаеща се от ремонт във вътрешната система за комуникация.

Права на достъп

В Cloud-Rooms има различни нива на достъп, които могат да се дадат на потребителите на системата от администратора, включително и достъп само за преглед, без възможност за промени в програмата.

Чат-функция за вътрешна комуникация

По вътрешната система за комуникация можете да изпращате съобщения на всички или на единични потребители. Може да определите потребители, които да получават копие на всяко съобщение. Историята на съобщенията се пази повече от 10 години. Това позволява да се обменя информация между служителите по всяко време и навсякъде в писмена форма.

Лог-статистика – знаете ли какво се е случило?

Cloud-Rooms предлага лог с всяка извършена в системата операция. Това ви позволява да проследите кой какво е направил и кога.
Кой е въвел резервацията? Кой е одобрил отстъпката? Кога е била почистена стаята? Кой е издал дадена фактура? Кога е възникнал даден проблем? Кой е променил данните на клиента?... Тази и много друга информация е достъпна с Cloud-Rooms!

Trust is Good, Control is Better

Cloud-Rooms allows you to accuratly track what each employee did and at what time. Experience shows that just the availability of control raises both quality and quantity of work.